CMDF มอบทุนรวมกว่า 855 ล้าน ขับเคลื่อนตลาดทุนไทย

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund : CMDF) เผยผลสำเร็จปี 2564 ให้ทุนสนับสนุนแก่โครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาตลาดทุน 36 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 855 ล้านบาท คาดมีผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้กว่าหนึ่งแสนรายที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดทุนไทยที่ CMDF ตั้งไว้ พร้อมเดินหน้า ปี 2565 ขยายการให้ทุนครอบคลุมในหลากหลายมิติมากขึ้น

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) กล่าวว่า การดำเนินงานในปี 2564 ของ CMDF ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยทุกภาคส่วน เพื่อให้ตลาดทุนพัฒนาควบคู่กับเศรษฐกิจ และสังคมไทย นอกจากการสนับสนุนทุนตามที่หน่วยงานต่างๆ สมัครขอรับทุนเป็นจำนวน 23 โครงการแล้ว CMDF ยังได้ผลักดันโครงการภายใต้นโยบาย CMDF อีก 13 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องทดสอบแนวทางการพัฒนาตลาดทุนที่เน้นความสำคัญต่อประโยชน์เชิงรูปธรรมและผลกระทบเชิงบวก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว รวมถึง CMDF ยังได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขับเคลื่อนการทำงานของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute : CMRI)

เพื่อมุ่งสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนให้ครบทุกมิติ ซึ่งบทบาทสำคัญของ CMRI ภายใต้การดำเนินงานของ CMDF ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย CMRI จะมีบทบาทที่สำคัญในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างเครือข่ายนักวิจัย และเป็นแพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัย เพื่อให้งานวิจัยนั้นมีพลวัตเชิงนโยบาย และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติจริง

ในปี 2564 CMDF ได้ผลักดันโครงการเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนทั่วไปและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2565 เช่น การจัดให้มีการจัดอันดับกองทุนรวมตราสารทุนโดย Mercer หรือโครงการด้านการพัฒนาความรู้ทางการเงินและงานวิจัยต่างๆ และ CMDF ยังให้การสนับสนุนโครงการนำร่องเพื่อเป็นการทดสอบแนวทางการพัฒนาตลาดทุนอีกหลายโครงการ โดยมีทุนสนับสนุนที่ CMDF ให้แก่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัททั่วไปแล้วมากกว่า 500 บริษัท ไม่ว่าจะในรูปแบบการสนับสนุนโดยตรงหรือจะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในการที่จะให้บริษัทมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุน และเพื่อเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ระดับสากลและเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับตลาดทุน อีกทั้ง CMDF ได้ให้ทุนสนับสนุนการเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากล เช่น Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Financial Planner (CFP), Certificate of Quantitative Finance (CQF), Sustainability and Climate Risk (SCR®) Certificate แก่บุคลากรในตลาดทุนมากกว่าหนึ่งพันคน ในปีที่ผ่านมา

“คณะกรรมการ CMDF คาดว่าการสนับสนุนทุนของ CMDF จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย ทั้งด้านประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้งเศรษฐกิจ และสังคมไทย ตามวัตถุประสงค์ของ CMDF โดยในปี 2565 CMDF มีแผนขยายการให้ทุนไปในหลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศตลาดทุน ตลอดจนพัฒนาธุรกิจตราสารหนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว” ดร.ประสารกล่าว

ตลอดปี 2564 CMDF สนับสนุนทุนรวมกว่า 855 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขยายการให้ทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 230% โดยตั้งแต่เปิดรับสมัครให้ทุนในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน มีโครงการที่สมัครขอรับทุนแล้วรวม 80 โครงการ ซึ่ง CMDF อนุมัติแล้วถึง 53 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 1.2 พันล้านบาท

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2562 โดย CMDF มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนใน 4 ด้าน ได้แก่
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุน 2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนหรือการกำกับดูแลตลาดทุน 3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุนให้แก่ผู้ลงทุน ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และ 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน ทั้งนี้ CMDF เปิดรับสมัครทุนตลอดทั้งปี สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement หรือสอบถามทางอีเมล grant@cmdf.or.th หรือ LINE Official: @CMDF หรือโทร.0-2009-9000

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket